Хто бажає змінити світ, той хай починає із себе.

                                                                   Сократ

Самоосвіта педагога

      Важливою умовою модернізації освіти,як зазначено у нормативних документах,зокрема,у Законі України «Про освіту» та Національній доктрині розвитку освіти, є підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників,їхнє професійне самовдосконалення,постійне підвищення професійного рівня,педагогічної майстерності,загальної культури.Концепція педагогічної освіти визначила своєю метою «формування педагога,який здатний розвивати особистість дитини і зорієнтований на особистісний та професійний саморозвиток,готовий працювати творчо в навчальних закладах».

      Розвиток особистості педагога нерозривно пов'язано з його прагненням до самостійного поповнення своїх знань. Тому самоосвіта педагога є найважливішою індивідуальною формою методичної роботи.Самоосвіта - це самостійно надбані знання з урахуванням особистих інтересів і об'єктивних потреб дошкільного закладу, із різних джерел - додатково до тих, що здобуті в базових навчальних закладах. Самоосвіту можна визначити як систему і процес надбання необхідних знань, умінь і навичок шляхом самостійних занять на робочому місці, чи поза ним. Як процес оволодіння знаннями вона тісно пов'язана з самовихованням і є складовою частиною.

Форми самоосвіти різноманітні:

робота в бібліотеках із книгами, періодичними виданнями, монографіями, каталогами;

участь у роботі тренінгів, конференцій, науково-практичних семінарів;

отримання консультацій спеціалістів практичних центрів, профільних кафедр системи післядипломної освіти;

вивчення і творче застосування досягнень перспективного педагогічного досвіду, упровадження інноваційних розробок;

ведення власної картотеки з обраної проблеми;

робота з банком діагностичних і корекційно-розвивальних програм в районних (міських) методичних центрах тощо.

Організація самоосвіти педагога ґрунтується на таких принципах:

систематичність і послідовність;

зв'язок самоосвіти з практичною діяльністю педагога;

взаємозв'язок наукових і методичних знань у самоосвітній підготовці вихователя;

комплексне вивчення психолого-педагогічних і науково-методичних проблем, лінґводидактичних засад навчання дошкільників;

відповідність змісту самоосвіти рівню підготовки педагога, його інтересам і нахилам.

Лише за наявністю таких ознак здійснюється самоосвіта педагога.

Самоосвіта - це перший щабель до вдосконалення професійної майстерності. У методичному кабінеті для цього створюються необхідні умови:

постійно поновлюється і поповнюється бібліотечний фонд довідниковою і методичною літературою, досвідами роботи, періодичними виданнями;

 організовуються виставки, у тому числі й тематичні;

 плануються різноманітні відео та фото перегляди тощо.

     У процесі самоосвіти педагог має подбати про зв'язок змісту індивідуального плану з проблемою, над якою працює педагогічний колектив, удосконалення знань та умінь, необхідних для успішної професійної діяльності, підвищення власної майстерності. Ефективність самоосвіти залежатиме від того, наскільки педагог буде послідовним у своєму прагненні до вдосконалення. Важливим є постійне ускладнення змісту і форм роботи над собою, забезпеченні конкретних її результатів.Необхідність саморозвитку та самоосвіти педагога, на думку Василя Сухомлинського,зумовлена тим,що об’єкт навчання та виховання-дитина-перебуває у стані змін і формування: «повсякчас змінюється,завжди нова,сьогодні не та,що вчора».Отже,перед вихователем постійно виникає потреба творчого пошуку шляхів і засобів досягнення максимальної досконалості власної діяльності.Педагогічні працівники мають самовдосконалюватися.

Отже,самоосвіта- це самоформатування (яким я себе зроблю,яким я себе уявляю),це шлях від «Я»-реального до «Я»-ідеального, «Я»-сформованого.

Рекомендації

щодо організації самоосвітньої діяльності педагога

1.План самоосвіти педагога має містити: перелік літератури,запланованої для опрацювання,визначені форми самоосвіти,термін завершення роботи,прогнозовані результати(підготовка доповіді,виступ на засіданні методичного об’єднання,опис досвіду роботи,оформлення результату у вигляді звіту тощо).

2.Матеріал,зібраний у процесі самоосвіти,доцільно розподіляти на окремі теми й зберігати у вигляді карток,спеціальних зошитів,тематичних папок,особистого педагогічного щоденника.

3.Важливе значення у процесі самоосвітніх занять має вміння працювати з літературними джерелами: робити виписки,складати конспект,тези прочитаного,розгорнутий план чи анотацію.

4.Показники ефективності самоосвіти – це насамперед якість організованого педагогом освітнього процесу та його професійне кваліфікаційне зростання.

5. Важливим фактором самоосвітньої діяльності є діагностика зростання фахової компетентності педагога,виявлення рівня готовності до самоосвітньої діяльності тощо.

 

Анкета

«Виявлення здатності педагога до саморозвитку»

Висловити ставлення до твердження,поставивши відповідні бали:

5-твердження цілком відповідає дійсності;

4-швидше відповідає,ніж ні;

3-і так,і ні;

2-швидше не відповідає;

1-не відповідає;

Твердження

1.Я прагну вивчити себе.

2.Я залишаю час для розвитку,хоч як би не була зайнята роботою і домашніми справами.

3.Перешкоди стимулюють мою активність.

4.Я шукаю зворотний звязок,оскільки це допомагає мені довідатися про нове й оцінити себе.

5.Я аналізую свою діяльність,відводячи на це спеціальний час.

6.Я аналізую свої почуття і досвід.

7.Я багато читаю.

8.Я дискутую з питань,які мене цікавлять.

9.Я вірю у свої можливості.

10.Я прагну бути відкритішою.

11.Я усвідомлюю,що на мене впливають інші люди.

12.Я керую своїм професійним розвитком і одержую позитивні результати.

13.Я отримую задоволення від опрацьованого нового матеріалу.

14.Відповідальність не лякає мене.

15.Я позитивно поставилася б до підвищення на роботі.

Підрахуйте загальну суму балів:

75-55- активний розвиток;

54-36- не сформована система саморозвитку, орієнтація на розвиток залежить від наявних умов;

35-15 – зупинений розвиток.